Zorgvisie

Voor de inhoud van de zorg onderschrijft het Johannes Hospitium Vleuten de definitie van palliatieve zorg zoals omschreven door de World Health Organisation in 2002 die luidt:

“Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en het verlichten van het lijden door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en het behandelen van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard”.

Door onder andere kleinschaligheid en huiselijkheid wil het hospitium een veilige en rustige atmosfeer creëren waarbinnen de gast zich op eigen wijze kan bezinnen en toe groeien naar het naderende levenseinde. Uitgangspunt van de zorg zijn de persoonlijke wensen en behoeften van de gast en/of diens naasten. Voorts zijn alle medewerkers er aan gehouden dat de privacy van de gast gewaarborgd is.

De kwaliteit van de zorg, de zorgvuldigheid
en de betrokkenheid van de medewerkers binnen het Johannes Hospitium
hebben op ons een onuitwisbare indruk gemaakt.