Zorg

Wij hebben meer dan dertig jaar ervaring in het bieden van de zorg die nodig is voor een menswaardig leven tot het einde. Tijdens uw verblijf zijn uw persoonlijke wensen en behoeften het uitgangspunt. Maar ook uw dierbaren, de familie en de vrienden krijgen aandacht en zorg waar dat mogelijk en nodig is. In ons hospitium is altijd een verpleegkundige aanwezig en wij hebben eigen hospitiumartsen. 

Als u bij ons gast wordt, wordt er een zorgplan gemaakt. Hierin staat precies welke zorg wij u gaan bieden.  In het zorgplan staan alle afspraken. Wij maken het zorgplan samen met u.

Het zorgplan kan, in de tijd dat u in het hospitium bent, worden veranderd. Natuurlijk in overleg met u. Er is regelmatig een gesprek tussen u en uw familie en een hospitiumarts. De arts bespreekt met u op welke gebieden extra aandacht nodig is.

Een opname in het hospitium heeft in het algemeen een groot effect op de hele familie. Een heel belangrijk onderdeel van onze zorg is daarom de psychologische en sociale hulp. Dit gebeurt tijdens de dagelijkse zorgverlening. Deze hulp is ook beschikbaar voor uw familie. Twee dagen per week is er een geestelijk begeleider in het hospitium aanwezig. Op uw verzoek kan zij ook contact leggen met een vertegenwoordiger van een geloofsgemeenschap van buiten het hospitium. Tot een jaar na het verblijf in het hospitium is de psychosociaal werker beschikbaar voor nabestaanden. Zij kan ondersteuning geven tijdens het rouwproces, en als het nodig is samen met u op zoek gaan naar verdere hulp.

Complementaire zorg is aanvullende zorg. Het gaat daarbij om uw kwaliteit van leven. Deze zorg omvat alle aspecten van het mens-zijn. In het hospitium kunt u de volgende vormen van aanvullende zorg krijgen: aromazorg, hand- en voetmassage, muziektherapie en creatieve therapie. Zowel beroepskrachten als vrijwilligers geven deze zorg. De vrijwilligers hebben hiervoor een scholing gevolgd. Sommige behandelingen kunnen, na instructie, door een familielid of een dierbare worden gegeven.  De muziektherapeute is regelmatig aanwezig en kan u bezoeken wanneer u hier prijs op stelt.

Met de privacy van u en uw naasten wordt zorgvuldig omgegaan. Alle medewerkers zijn gehouden aan de plicht tot geheimhouding. Het hospitium legt alleen gegevens over u vast die nodig zijn voor het organiseren van de totale zorg.