Visie

Het Johannes Hospitium Vleuten is eind jaren tachtig opgezet als project van de Maltezer Orde. Wereldwijd heeft de Maltezer Orde 13.500 leden en 80.000 vrijwilligers. Zij doen liefdadigheidswerk in eigen land en noodhulpverlening over de hele wereld. Zowel de orde van Malta als de Johanniter Orde zijn nauw betrokken bij het reilen en zeilen van het hospitium. Onder andere in het bestuur. In de hal van het hospitium is in de vloer een mozaïek aangebracht dat het symbool van de Maltezer en de Johanniter orde weergeeft: het Maltezer kruis.

In de Statuten van de Stichting Johannes Hospitium Vleuten (gewijzigd dd. 25 november 2008) staat dat deze ten doel heeft een huis (hospitium) te exploiteren waar – onder meer met behulp van vrijwilligers – terminale patiënten, voor wie geen curatieve behandeling meer mogelijk is en die niet meer (goed) thuis kunnen worden verpleegd, hun laatste levensperiode vredig, waardig en zoveel mogelijk vrij van pijn kunnen doorbrengen.

De Stichting baseert haar activiteiten op christelijke barmhartigheid en op het geloof dat ieder leven een unieke gave van God is, dat tot het einde toe geëerbiedigd dient te worden.
Het Johannes Hospitium Vleuten staat open voor eenieder, ongeacht levensbeschouwing of manier van leven.

Voor de inhoud van de zorg onderschrijft het Johannes Hospitium Vleuten de definitie van palliatieve zorg zoals omschreven door de World Health Organisation in 2002 die luidt:

“Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en het verlichten van het lijden door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en het behandelen van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard”.

Eerbied voor het leven is één van onze belangrijkste uitgangspunten. Dit houdt in dat er geen euthanasie plaatsvindt in het Johannes Hospitium. Indien tijdens uw verblijf uw wens op dat gebied verandert, zullen professionele medewerkers van het hospitium u helpen bij het zoeken naar een oplossing thuis of elders.

Door onder andere kleinschaligheid en huiselijkheid wil het hospitium een veilige en rustige atmosfeer creëren waarbinnen de gast zich op eigen wijze kan bezinnen en toe groeien naar het naderende levenseinde. Uitgangspunt van de zorg zijn de persoonlijke wensen en behoeften van de gast en/of diens naasten. Voorts zijn alle medewerkers er aan gehouden dat de privacy van de gast gewaarborgd is.